ZAKRES DZIAŁAŃ KLUBU I WARUNKI UCZESTNICTWA

Klub świadczy bezpłatne usługi dla klientów pomocy społecznej w zakresie:

 • Indywidualnego i grupowego poradnictwa psychologicznego
 • Indywidualnego poradnictwa prawnego
 • Organizowania i prowadzenia grup wsparcia
 • Terapii rodzinnej
 • Organizowania prac społecznie użytecznych
 • Kierowania do właściwych lokalnych instytucji pomocowych i socjalnych

Uczestnictwo w klubie odbywa się na podstawie:

 • wniosku osoby zainteresowanej
 • skierowania przez pracownika socjalnego
 • spisania kontraktu socjalnego

ZADANIA KLUBU INTERGRACJI SPOŁECZNEJ

 1. Reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych marginalizacją poprzez realizację zadań o charakterze terapeutycznym, zatrudnieniowym i samopomocowym.
 2. Pobudzanie aktywności społecznej i inspirowanie działań samopomocowych we współpracy z innymi jednostkami organizacyjnymi w celu przeciwdziałania i ograniczenia patologiom i innym negatywnym zjawiskom społecznym.
 3. Wspomaganie osób i rodzin wymagających pomocy w osiągnięciu przez nich możliwie pełnej aktywności życiowej.
 4. Podejmowanie działań w celu rozwijania niezbędnej infrastruktury socjalnej w mieście.
 5. Udzielanie wsparcia psychologicznego, prowadzenie terapii indywidualnej i rodzinnej.
 6. Organizowanie:
  a)    działań mających na celu pomoc w znalezieniu pracy na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy, w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy u pracodawców, wykonywanie usług na podstawie umów cywilnoprawnych oraz przygotowanie do podjęcia zatrudnienia,
  b)    prac społecznie użytecznych,
  c)    poradnictwa prawnego,
  d)    wolontariatu,
  e)    działalności samopomocowej w zakresie zatrudnienia, spraw mieszkaniowych i socjalnych,
 7. Poradnictwo psychologiczne dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej obejmujące:
  a)    psychoterapię grupową oraz indywidualną osób dorosłych,
  b)    edukację rodziców w zakresie problemów opiekuńczo-wychowawczych,
  c)    pracę profilaktyczno-wychowawczą z dziećmi,
  d)    edukację w zakresie korzystania ze specjalistycznych poradni psychologicznych,
  e)    udzielanie wsparcia w sytuacjach kryzysowych.
 8. Poradnictwo psychologiczne dla pracowników Ośrodka obejmujące:
  a)    zajęcia grupowe mające na celu pomoc w rozwiązywaniu problemów pracowników,
  b)    praca indywidualna z pracownikami,
  c)    pomoc przy przeprowadzaniu wywiadów środowiskowych u osób z zaburzeniami psychicznymi oraz w innych uzasadnionych przypadkach.
 9. Współpraca ze Spółdzielnią Socjalną.

Zapisy i bliższe informacje osobiście w siedzibie KIS

Budynek hali sportowej I piętro, pokój nr 7 i 8
ul. Farbiarska 20
97-200 Tomaszów Maz.
czynny od poniedzełku do piatku w godznach 7:30-15:30
tel. 511-573-011

lub u pacowników socjalnych

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
ul.Cekanowska 5
od ponidziałku do piątku w godz.8.00-10:00 i 14:00-15:30
wtorek od 8:00-10:00 i od 14:00 do 17:00
tel. 723-73-53

ZAPRASZAMY