Ogłoszenia i komunikaty

 • Informacja w sprawie zmian w sposobie ustalania prawa do świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Maz. ul. Cekanowska 5 - Dział Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego i Świadczenia Wychowawczegoinformuje, że z dniem 1 sierpnia br. rozpocznie wydawanie i przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia wychowawczego na okres 2017/2018 trwający od 1 października 2017 do 30 września 2018, po które należy zgłaszać się do organu właściwego pok. 35 wponiedziałki, środy, czwartki i piątki w godzinach od 7:30 do 15:30 we wtorki w godzinach 7:30 - 17:00. Powyższe wnioski można również składać za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez internet.

  Ponadto organ informuje, iż od 1 października 2017r. kryterium dochodowe stanowiące podstawę ustalania prawa do zasiłku rodzinnego, dotyczy dochodu netto, tj. po odliczeniu podatku dochodowego i składek na ubezpieczenie społeczne oraz na ubezpieczenie zdrowotne, pozostaje bez zmian tj., 674zł na osobę lub 764zł na osobę jeśli w rodzinie wychowywane jest dziecko niepełnosprawne.

  Kryteria dochodowe dotyczące świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia wychowawczego również nie ulegną zmianie: odpowiednio 725 zł netto fundusz alimentacyjny oraz 800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto (przy posiadaniu dziecka do 25 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności) przy świadczeniu wychowawczym. W przypadku ustalania prawa do świadczeń od 1 października 2017r., rokiem kalendarzowym, z którego dochody stanowią podstawę ustalenia prawa do w/w świadczeń, jest rok kalendarzowy 2016. Podstawowe dane o dochodach gmina gromadzi samodzielnie, pozyskując je drogą elektroniczną za pomocą portalu PIU Empatia.

  Projekt zatwierdzony przez Sejm (druk 1625) dotyczący zmian w ustawach związanych z systemami wsparcia rodzin, tj, między innymi ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy w wychowywaniu dzieci ma wejść w życie 1 sierpnia 2017 roku i polega na:

  • wyłączeniu mechanizmu utraty dochodu w przypadku utraty zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w tym pozarolniczej działalności gospodarczej, przez daną osobę oraz ponownego zatrudnienia tej osoby w krótkim czasie u tego samego pracodawcy, zleceniodawcy, zamawiającego dzieło lub ponownego rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej
  • wprowadzeniu dla osoby deklarującej samotne wychowywanie dziecka wymogu ustalenia alimentów dla dziecka od drugiego rodzica. Założeniem proponowanego przepisu jest by świadczenia na dzieci były przyznawane osobie samotnie wychowującej dziecko dopiero po wyczerpaniu możliwości dochodzenia świadczeń alimentacyjnych od drugiego rodzica, chyba, że z przyczyn obiektywnych tj. drugi z rodziców nie żyje lub ojciec dziecka jest nieznany (świadczenie wychowawcze), powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone, sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka lub dziecko zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców (jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka) jest to niemożliwe
  • wprowadzeniu regulacji, zgodnie z którą w przypadku ustalania dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, organ właściwy przyjmuje, że dana osoba uzyskuje dochód miesięczny w wysokości ogłaszanej corocznie w drodze obwieszczenia przez ministra właściwego do spraw rodziny. Minister ogłaszać będzie ten dochód na podstawie badań prowadzonych przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
  • doprecyzowanie art 10 ust. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych przez wskazanie, że z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przysługuje jeden dodatek do zasiłku rodzinnego niezależnie od liczby dzieci, nad którymi został udzielony urlop wychowawczy.

  UWAGA !!!
  Informujemy, iż w nadchodzącym okresie zasiłkowym 2017/2018 zmianie ulegną druki  wniosków i oświadczeń o ww. świadczenia.
  Nowe druki dokumentów dostępne będą do pobrania od 01 sierpnia 2017 roku.
  Wnioski i oświadczenia na trwający okres zasiłkowy tj. do 31 października 2017r. przyjmowane są na drukach dostępnych  w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Cekanowska 5 lub na stronie internetowej MOPS w zakładce Dokumenty do pobrania.

 • Program "Za Życiem"

  Program „Za życiem” ruszył w styczniu br. Jego celem jest wsparcie osób niepełnosprawnych i ich rodzin, począwszy od zapewnienia dostępu do wszechstronnej opieki nad kobietą w okresie ciąży, w tym powikłanej, porodu i połogu oraz wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

  Więcej o programie w informatorze.

  Wniosek  o ustalenie prawa do świadczenia "Za życiem".

 • Zakończenie cyklu warsztatów psychoedukacyjnych

  Dobiegły końca warszaty psychoedukacyjne podnoszące kompetencje wychowawcze i rodzicielskie dla rodzin objetych wsparciem asystenta rodziny. Zajęcia prowadzone przez psychologów zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej spotkały się z zainteresowaniem zaproszonych osób.  Każde spotkanie rozpoczynało się teoretycznym wprowadzeniem, w kontekście którego uczestnicy przedstawiali nastepnie problemy wychowawcze znane im z codziennego życia. Tematy poszczególnych spotkań to: "Zrozum dziecko/ zrozum siebie", "By nie krytykować....czyli komunikacja", "Uczucia, rozumienie, słuchanie", "Ustalanie zasad i granic". Dużą wartość edukacyjną miał fakt, że wśród słuchaczy byli zarówno rodzice małych jak i nastoletnich dzieci. Atmosfera sprzyjała wymianie doświadczeń i poszukiwaniu wspólnych pomysłów na rozwiązania prezentowanych trudności. Cykl warsztatów zakończyło rozdanie pamiątkowych dyplomów.


  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej składa serdeczne podziękowania Pani Annie Zwardoń, Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury, za udostępnienie sali, w której odbywały się warsztaty.

 • Czwartki z psychologiem

  30 marca rozpocznie się cykl warsztatów psychoedukacyjnych zorganizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pod nazwą "Czwartki z psychologiem". Celem zajęć prowadzonych przez psychologów MOPS, będzie podnoszenie kompetencji wychowawczych i rodzicielskich w rodzinach korzystających ze wsparcia asystenta rodziny. Dorośli nabywać będą umiejętności potrzebne do konstruktywnego radzenia sobie z trudnościami wychowawczymi oraz pogłebiać będą wiedzę z zakresu potrzeb rozwojowych swoich pociech. Równolegle pracownicy socjalni oraz asystenci rodziny prowadzić będą dla dzieci gry i zabawy, aby w spotkaniach wziąć mogły udział również rodziny posiadające młodsze dzieci. Założeniem przygotowanego programu, jest przede wszystkim wsparcie w budowaniu pozytywnych relacji rodziców z dziećmi, jako działań profilaktycznych zapobiegających rozdzielaniu rodzin.

 • Dom Dziennego Pobytu zaprasza emerytów

  Dom Dziennego Pobytu działający przy ul. Jana Pawła 37 ( przy DPS nr 2 )
  zaprasza emerytów  mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego od poniedziałku do piątku
  w godz.7.30 – 15.30. Można tu miło i twórczo spędzić czas wraz z rówieśnikami z jednoczesną troską o kondycję i sprawność psychiczną i fizyczną.
  Uczestnicy zajęć codziennie otrzymują ciepłą zupę.
  Osoby mogą również skorzystać ze wsparcia pracownika socjalnego, psychologa oraz pielęgniarki.
  O różnych ciekawych zdarzeniach w tym miejscu możecie poczytać na stronie www.mopstm.pl w zakładce: Dom Dziennego Pobytu.

  Bliższe informacje w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Cekanowska 5 w godz. 7.30 – 15.30, tel. 44/723-34-89 oraz w Domu Dziennego Pobytu ul. Jana Pawła II 37 w godz. 7.30-15.30, tel. 500-840-343.

 • Wnioski "500 Plus" składane drogą elektroniczną

  Drodzy rodzice, opiekunowie!
     
  Uprzejmie informujemy, iż wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego składa się osobiście w wersji papierowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tomaszowie Maz. w miejscu zamieszkania wnioskodawcy lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.

  Od 1 kwietnia 2016 roku istnieje możliwość składania wniosków również w wersji elektronicznej za pośrednictwem internetu.
  Wniosek elektroniczny o świadczenie wychowawcze można składać za pomocą portali: PIU Empatia (adres strony: empatia.mrpips.gov.pl), PUE ZUS, ePUAP oraz bankowości elektronicznej.

  Zachęcamy państwa do skorzystania z formy elektronicznej, pozwoli to uniknąć kolejek  i zaoszczędzić czasu, a także zapewni płynność w dokonaniu wypłaty.

  Na portalu PIU Empatia można składać również wnioski o przyznanie:

  • jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka „becikowe”,
  • świadczenia rodzicielskiego,
  • świadczenia z funduszu aliemntacyjnego.
 • Wyniki z akcji liczenia osób bezdomnych w Tomaszowie Mazowieckim

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  w Tomaszowie Maz. ul. Cekanowska 5 informuje, że w  Ogólnopolskim badaniu ilości osób bezdomnych w nocy z 8 na 9 lutego 2017r. W Tomaszowie Mazowieckim udział wzięli Komenda Powiatowa Policji, Straż Miejska,  pracownik socjalny Tomaszowskiego Centrum Zdrowia, pracownicy Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Tomaszowskie oraz pracownicy socjalni  MOPS  z Zespołu ds. uzależnień i bezdomności.
  Podczas liczenia osób bezdomnych zostały wypełnione Kwestionariusze dotyczące osoby bezdomnej ( dorosłej, dziecka).

 • Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

  W dniach 20-26 luty 2017 rok odbywa się "Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw". W ramach tej akcji w dniach 23 i 24 luty w godzinach 12.00 -13.00 dyżur w siedzibie Prokuratury Rejonowej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul.Mościckiego 9 będą pełnić pracownicy socjalni z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Maz.

 • Nabór na stanowisko opiekun dla osób z zaburzeniami psychicznymi

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim poszukuje osoby do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
  Wskazania niezbędne:
  I. posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu pielęgniarki oraz posiadanie co najmniej półrocznego stażu w jednej z następujących jednostek:

  • szpitalu psychiatrycznym,
  • jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
  • placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym,
  • ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym,
  • zakładzie rehabilitacji,
  • innej jednostce niż wymienione powyżej, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

  II. posiadanie przeszkolenia i doświadczenia w zakresie:
  prowadzenia treningów umiejętności społecznych przewidywanych w zakresie specjalistycznych usług.
  Osoby zainteresowane ofertą pracy proszone są o kontakt osobisty z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tomaszowie Maz., ul. Cekanowska 5, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 (pokój Nr 12, 17, 19), kontakt telefoniczny pod numerem 44 723 34 89 wew. 37, 40 lub kontakt mailowy: mopstomaszow@poczta.onet.pl.
  W składanym CV prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997r. Dz.U.  z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zm."

 • INFORMACJA - OGRZEWALNIA

  Informujemy, że osoby bezdomne mogą zgłaszać się do Ogrzewalni ul.Luboszewska 71 która w miesiącu styczniu 2017 roku jest czynna całodobowo.

 • Zarządzenie Nr 9/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego

  Zarządzenie Nr 9/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 5 stycznia 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

  Czytaj więcej...

 • Harmonogram wypłat zasiłków stałych w 2017 roku

    I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
  A-Z 20 20 20 20 22 20 20 21 20 20 20 15

   

 • Archiwum 2016

 • Archiwum 2015

 • Archiwum 2014

 • Archiwum 2013

 • Archiwum 2012