Projekt INTEGRACJA

W terminie 01.03.2016r. - 30.04.2017r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Tomaszowie Mazowieckim realizuje projekt „Integracja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest Reintegracja społeczno zawodowa 100 osób (66K, 34M), klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim z terenu województwa łódzkiego, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Grupa docelowa
Grupę objętą wsparciem w projekcie stanowić będą klienci Ośrodka z obszaru województwa łódzkiego zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - 94 osoby (64K,30M) bezrobotne (w tym 86(59K, 27M) długotrwale) oraz 6 osób (2K i 4M) biernych zawodowo, w tym 15 osób niepełnosprawnych (9K, 6M).  
Rekrutacja uczestników projektu prowadzona będzie w miesiącach III-XII16r., przez pracowników socjalnych.
Dla uczestników przewidziane są następujące działania:  
I. Wsparcie Asystenta rodziny
II. Treningi psychologiczne prowadzone przez trenera
III. Warsztaty z prawa prowadzone przez prawnika z uwzględnieniem przepisów dotyczących osób niepełnosprawnych
IV. Warsztaty „Potęga autoprezentacji” prowadzone przez stylistę
V. Warsztaty „Dbam o siebie” prowadzone przez kosmetyczkę
VI. Psychoterapia indywidualna
VII. Szkoła dla rodziców prowadzona przez psychologa
VIII. Indywidualne porady prawne
IX. Szkolenia:

  • „Prawo jazdy kat B”
  • „Obsługa komputera”

- Podczas warsztatów i szkoleń zostanie zapewniony gorący posiłek i serwis kawowy;
X. Program Aktywizacja i Integracja, który obejmuje:

  • Treningi psychologiczne
  • Prace społecznie-użyteczne

XI. Praca socjalna realizowana przez pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
XII. Wsparcie finansowe w formie zasiłków celowych, paczek oraz opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne.
Rezultaty
Do głównych rezultatów zalicza się liczbę osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:
- poszukujących pracy po opuszczeniu programu 4 (1K, 3M)
- pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) 22 (15K, 7M)
- które uzyskały kwalifikacje po  opuszczeniu programu 18 (15K, 3M).
Wartość projektu: 658.542,60 zł.
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego: 557.735,40 zł.

Wstępne Ogłoszenie Informacyjne

Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Cekanowska 5 zawiadamia, że zamierza udzielić zamówienia, którego przedmiotem będzie:

1. Przygotowywanie i wydawanie produktów spożywczych w ramach serwisu kawowego oraz gorącego posiłku dla uczestników biorących udział w warsztatach, wynikających z zadań projektu "INTEGRACJA" - przewidywany termin wszczęcia postępowania XII.2016r.; przewidywany termin realizacji zamówienia I-III.2017r.

Harmonogram projektu

SZKOLENIA

Szkolenie "Prawo jazdy kat. B" w terminie 8 lipiec - 9 wrzesień

  • Zajęcia teoretyczne w terminach: 8, 11, 12, 13, 14 lipiec
  • Szkolenia praktyczne w terminie: 13 lipiec - 9 wrzesień
  • Egzamin w terminie: 12 wrzesień 

Zajęcia teoretyczne odbywają się w godzinach w godzinach od 8:00 do 12:20, zajęcia praktyczne od 8:00 do 20:00.