ROZPOCZĘŁY SIĘ PRACE NAD PROJEKTEM „STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2016-2020”

Data publikacji:2015-11-30

Przystąpienie do Unii Europejskiej nakłada na władze samorządowe nowe zadania, w tym również obejmujące kwestie społeczne.

Jednym z takich zadań zgodnie z artykułem 17 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r (tekst jednolity z 2015r poz. 163,693,1045,1310) jest opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej , profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka.

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej podjęli się prac nad projektem „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2016-2020”, który jest kontynuacją zadań realizowanych w ramach minionej strategii, gdyż mieszkańcy miasta w dalszym ciągu borykają się z problemami społecznie niepożądanymi i negatywnymi.

Celem strategii jest przedstawienie rzeczywistych potrzeb społeczności lokalnej, określenie rzeczywistych problemów społecznych występujących na terenie miasta oraz poprawa sytuacji osób wykluczonych, bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Powyższy dokument ukierunkowany jest również na współpracę i spójność celów z rożnymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi odpowiedzialnymi za rozwiązywanie kwestii społecznych oraz instytucjami działającymi w szerszym obszarze polityki społecznej takimi jak: policja, służba zdrowia, oświata, sądownictwo.

W dniu 25.11.2015 roku w Domu Dziennego Pobytu odbyły się pierwsze konsultacje w sprawie opracowania w/w dokumentu, dotyczące jednego z obszarów problemowych – sytuacji osób starszych w naszym mieście. W spotkaniu uczestniczyli Zastępca Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia, Dyrektor i pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz przedstawiciele organizacji i klubów nieformalnych. Podczas konsultacji podejmowano dyskusje na temat problemów z jakimi borykają się osoby starsze, zgłaszano wnioski i sugestie.

W kolejnych dniach zaplanowane są następne konsultacje dotyczące innych obszarów problemowych w/w strategii.