„Prace społecznie użyteczne 2018”

Data publikacji:2018-04-03

W dniu 31.01.2018r.zostało zawarte Porozumienie w sprawie organizacji  prac społecznie użytecznych, pracownicy socjalni podpisali 30 kontraktów socjalnych z osobami bezrobotnymi, korzystającymi ze świadczeń pomocy społecznej na wykonywanie w/w prac w okresie 21.02-31.03.2017r., w miesiącu marcu pracownicy socjalni podpisali kolejne 16 kontraktów do 30.04.2018r. Na miesiąc kwiecień planowany jest nabór kolejnych 15 osób. Prace obejmują 40 godzin miesięcznie, nie więcej niż 10 godz. tygodniowo na osobę.
W ramach prac społecznie użytecznych podejmowane są następujące rodzaje działań:
- porządkowanie terenów zieleni, pielęgnacja trawników na terenie miasta Tomaszowa Maz.;
- prace związane z ograniczeniem negatywnych skutków zimy;
- prace porządkowe i gospodarskie na terenie miasta.